About Us

Home Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén

 

Hatályba lépett: _________________

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a SOS-GUARD Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott, jelen ÁSZF-ben meghatározott távfelügyeleti szolgáltatás nyújtásának részleteit, az igénybevevő Megrendelőnek a távfelügyeleti szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

 

Ön a Szolgáltatási szerződés aláírásával és a jelen ÁSZF elfogadásával a távfelügyeleti szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződést köt a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő tartalommal, ezért a Szerződés aláírása előtt gondosan tanulmányozza át a jelen ÁSZF-et.

 

A Szolgáltató adatai:

Cégjegyzékszám: Cg: 01 09 332471,

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,

Székhelye: 1117 Budapest, Kondorosi út 2. A. ép.

Adószáma: 26567154-2-43,

Bankszámlaszáma: 11742173-26044213-00000000,

Email címe: info@vigyazunkrad.hu,

Honlap: www.vigyazunkrad.hu;

A Szolgáltató működésének és a panaszügyintézés helye: a Szolgáltató székhelye.

 

 1. Értelmező rendelkezések

 

Megrendelő: A Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybevétele érdekében a Szerződés aláírásával szerződést kötő természetes személy.

 

Felhasználó: A Szolgáltatást ténylegesen igénybevevő, a Megrendelő által a Szerződésben megjelölt 8 és 14 életév közötti kiskorú természetes személy, akivel kapcsolatban a Megrendelő törvényes képviseletre jogosult.

 

Szolgáltatás: A Szolgáltató által nyújtott személyre szabott távfelügyeleti szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató vállalja, hogy a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel a Megrendelő rendelkezésére áll, fogadja a Vészhelyzeti Jelzést, Vészhelyzeti Jelzés esetén pedig értesíti a Vészhelyzet bekövetkeztéről a Megrendelő által az Adatlapon rögzített személyeket, illetve szükség esetén a Pest Megyei Rendőrfőkapitányságot. A Megrendelő jogosult továbbá a Felhasználóra vonatkozó lényeges egészségügyi információkat Szolgáltató rendszerében rögzíteni annak érdekében, hogy szükség esetén a mentőszolgálat rendkívül gyorsan információt kaphasson, továbbá az értesítendő személyek köréről, illetve az esetleges egészségügyi problémákról, megkönnyítve ezzel a segítségnyújtást. A Szolgáltatás részletes leírását jelen ÁSZF 2. pontja tartalmazza.

 

Készülék: A Szolgáltató által forgalmazott Q50 Kids Smart Watch típusú okosóra. A Készülék alkalmas arra, hogy hívást fogadjon, továbbá lehetőség van arra is, hogy a Készülékről a Felhasználó az előre beprogramozott 3 telefonszám irányában hívást kezdeményezzen. A beprogramozott telefonszámok közül egy telefonszám minden esetben a Szolgáltató által megadott segélyhívószám. A Készüléken található SOS gomb megnyomása esetén a Készülék Vészhelyzeti Jelzést ad le a Szolgáltató felé, hívást kezdeményezve a Szolgáltató irányába. A Készülékhez a Szolgáltató biztosít SIM kártyát. A Készülék használata során a pontos helymeghatározás érdekében GPS adatokat továbbít a Szolgáltató felé (amennyiben azt semmilyen külső körülmény nem akadályozza és a Készülék bekapcsolt állapotban van), így a Készülékhez kapcsolódó, a Megrendelő által megjelölt mobiltelefonról a Készülék pozíciója nyomon követhető. A Készülék nem működik, amennyiben annak működését valamilyen külső körülmény gátolja, vagy a Készülék nem rendelkezik megfelelő töltöttséggel, továbbá a Készülék használati utasításában leírt egyéb esetben. A Készülék felépítésével, működésével és használatával kapcsolatos részletes feltételeket a Készülék használati utasítása tartalmazza. A Készülék értéke bruttó 51.000 forint.

 

Szerződés: A Megrendelő és a Szolgáltató között a felek általi kölcsönös aláírással létrejött egyedi szolgáltatási szerződés, amelynek elválaszthatatlan részét és mellékletét képezi a jelen ÁSZF, továbbá a jelen ÁSZF-ben felsorolt egyéb mellékletek.

 

Adatlap: A Szerződés elválaszthatatlan részét képező, a Megrendelővel és az Értesítendő Személyekkel külön-külön felvett adatlap és nyilatkozat, amely az Adatlapon meghatározott adatokat tartalmazza (az Értesítendő személyek esetében a kapcsolattartási adatokat, a Megrendelő esetében a Megrendelőre és a Felhasználóra vonatkozó személyes és kapcsolattartási adatokat, a Felhasználóra vonatkozó esetleges egészségügyi adatokat) a 2. sz. melléklet szerint, továbbá a személyes adataik jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott rendelkezéseknek megfelelő kezeléséhez való hozzájárulását. Az Adatlap hibás kitöltéséből eredő esetleges károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Felhasználó esetében az Adatlap tartalmazza

 

Vészhelyzet: a Felhasználó fizikai állapotában bekövetkező olyan negatív változás, melynek elhárítására a Felhasználó nem képes, továbbá amennyiben a Felhasználó saját megítélése szerint külső segítségre szorul.

 

Vészhelyzeti Jelzés: A Felhasználótól a Szolgáltatóhoz a Készülék felhasználásával és a jelen ÁSZF rendelkezései szerint érkező jelzés Vészhelyzet bekövetkeztéről.

 

Értesítés: A Szolgáltató a Felhasználó Vészhelyzeti Jelzése esetén, a 4. pont szerinti Eljárási rend keretében értesíti az érintett készenléti szervet. Ezt követően a Szolgáltató az Adatlapon megjelölt személyekkel az Adatlapon megjelölt elérhetőségeken, az Adatlapon megjelölt sorrendben megkísérli felvenni a kapcsolatot. Ezt mindaddig folytatja, amíg az Adatlapon rögzített személyek közül egyel kapcsolatba tud lépni. Az első eredményes kapcsolatfelvétel esetén értesíti a vele kapcsolatba lépett személyt a Felhasználó Vészhelyzeti Jelzéséről. Az Értesítéssel kapcsolatos Eljárási rend részletes szabályait a 4. pont tartalmazza.

 

Értesítendő Személy: a Megrendelő vagy a Megrendelő által Vészhelyzet esetére az Adatlapon megjelölt harmadik személy(ek), amely személy(ek) a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával beleegyezett(tek) személyes adatai(k) jelen ÁSZF és a mellékletként csatolt Adatkezelési Tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 

 1. A Szolgáltatás tárgya

 

 • A Szolgáltató az érintettek előzetes, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló, az Adatlap aláírásával megadott írásbeli hozzájárulásával felveszi a Személyes Adatokat. A Személyes Adatok felvétele a Szolgáltatás nyújtásának előfeltétele. Ennek hiányában a Szolgáltató nem képes a Szolgáltatást nyújtani a Felhasználó részére.

 

A Szolgáltató a Személyes Adatokat kizárólag a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen célból, a Vészhelyzeti Jelzés esetén, a Vészhelyzet elhárításának céljából, az elhárításhoz szükséges mértékben és módon jogosult kezelni a jelen ÁSZF-hez 1. sz. mellékletben csatolt Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített szabályok betartásával.

 

 • Szolgáltató egy saját fejlesztésű szoftveren alapuló diszpécser szolgálatot (továbbiakban: KID-GUARD) üzemeltet folyamatosan, napi 24 órában, amely fogadja a Felhasználó Vészhelyzeti Jelzéseit.

 

 • Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó által a Szerződés megkötésével egyidejűleg megvásárolt Készülék Vészhelyzeti Jelzéseit az ÁSZF-ben foglaltak szerint fogadja és a jelen ÁSZF-ben meghatározott eljárási rend szerint elvégzi az Értesítéseket.

 

 • A Szolgáltató a Felhasználót érintő Vészhelyzet bekövetkezése esetén, a Felhasználó Vészhelyzeti Jelzéséről való értesülést követően teljesíti a Felhasználó javára a jelen ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatásokat a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel.

 

 1. A Felek közötti Szerződés létrejötte, hatálya, megszűnése

 

 • A Szerződés annak mindkét fél általi aláírásával jön létre, a Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti tartalommal. A Szolgáltató kijelenti, a Megrendelő pedig elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései a Szerződés speciális tárgyát tekintve mind különös szerződési gyakorlatnak tekinthetők. Jogszabálytól való lényeges eltérést a jelen ÁSZF nem tartalmaz. Mindezekre tekintettel a jelen ÁSZF nem tartalmaz az eltérő gyakorlatra vonatkozó külön tájékoztatást.

 

 • A Szerződés a felek között azon a napon lép hatályba, amikor a Megrendelő szerződést köt a Szolgáltatóval. A Szolgáltatás nyújtásának feltétele, hogy Megrendelő rendelkezik a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Készülék bérleti jogával, továbbá a Készülékbe folyamatos használatra behelyezhető Szolgáltató tulajdonát képező, kimenő hívás indítására alkalmas SIM kártyával.

 

 • A Készülékbe helyezett SIM kártya adatforgalmát, elérhetőségét Szolgáltató köteles biztosítani. Felek megállapodnak, hogy Szolgáltatót, a mobilszolgáltató tevékenységi körében felmerülő problémákért, hibákért, szünetekért semmilyen felelősség nem terheli.

 

 • Megrendelő a Szerződés aláírásával a Készüléket Szolgáltatótól bérli a Szerződés fennállása alatt. A Szolgáltatás Havi Díja magában foglalja a Készülék bérleti díját. Szolgáltató köteles a Szerződésben meghatározott Készüléket szerződés szerinti használatra alkalmas állapotban – szerződéskötéskor történő megfizetés esetén azonnal, más esetekben a szerződésben foglalt díj Társaság számláján történő jóváírását követő – három munkanapon belül kell átadni.

 

 • A Szolgáltatás igénybevétele ellenértékének pontos összegét a a Szerződés tartalmazza.

 

 • A Felek között a Szerződés határozatlan időre jön létre azzal a megkötéssel, hogy a Megrendelő 12 (tizenkét) hónapos hűségidőt vállal. Tekintettel a Felek között a Szerződéssel létrejövő tartós jogviszonyra, a Felek megállapodnak, hogy a Szerződés rendes felmondásának a jogát akként korlátozzák, hogy a hűségidő alatt a rendes felmondás joga egyik Fél által sem gyakorolható.

 

 • Felek megállapodnak, hogy a hűségidőt követően 30 napos felmondási határidővel, a naptári hónap végére bármelyik Fél, indoklás nélkül jogosult jelen Szerződést írásban felmondani, a másik Fél részére küldött, teljes bizonyítóerejű magánokiratba (magánszemély Megrendelő esetén két tanú által hitelesítve, gazdasági társaság Megrendelő esetén cégszerűen aláírva) foglalt egyoldalú nyilatkozattal.

 

 • Amennyiben valamelyik Fél a Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan és ismételten megszegi, úgy a másik Fél jogosult a Szerződést írásban azonnali hatállyal, a másik Fél részére küldött, teljes bizonyítóerejű magánokiratba (magánszemély Megrendelő esetén két tanú általhitelesítve, gazdasági társaság Megrendelő esetén cégszerűen aláírva) foglalt egyoldalú nyilatkozattal felmondani. A rendkívüli felmondás okát a Felek kötelesek a felmondási nyilatkozatban rögzíteni.

 

 • A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek, rendes felmondás esetén a megszűnés napjáig, rendkívüli felmondás esetén a megszűnéstől számított 15 napon belül egymással elszámolni.

 

 • Amennyiben a Megrendelő a Szerződést a 12 hónapos hűségidőn belül felmondja – kivéve, ha arra a Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt a 3.6 pont, vagy az 5.5 és 8.6 pontok szerint kerül sor –, úgy a szerződésszegésre tekintettel köteles 000,-Ft (azaz ötvenezer forint) kötbért fizetni a Szolgáltatónak a Szolgáltató felhívását követő 15 naptári napon belül.

 

 

 1. Eljárási rend

 

Vészhelyzeti Jelzés esetén az alábbi eljárási rend szerint nyújtja a Szolgáltatást a Szolgáltató:

 

 • Amennyiben a Felhasználó Vészhelyzet esetén megnyomja a Készüléken található SOS gombot, akkor a Készülék Vészhelyzeti jelzést küld a Szolgáltatónak, azaz automatikusan felhívja a Szolgáltatót a Készülék memóriájában rögzített telefonszámon. A Készüléken található SOS gomb megnyomása automatikusan kihangosítja a Készüléket annak érdekében, hogy a Szolgáltató kapcsolatba lépjen a Felhasználóval. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti telefonhívást a Szolgáltató informatikai rendszere rögzíti és azt a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek szerint kezeli.

 

 • A Vészhelyzeti Jelzéssel kapcsolatos eseményt a Szolgáltató munkatársa rögzíti az eseménynaplóban, majd a Vészhelyzeti Jelzés rögzítésének lezárásakor az Értesítendő személynek minden esetben e-mailben értesítést küld a rögzített információkkal.

 

 • A Vészhelyzeti Jelzés alapján Szolgáltató előtt elhelyezett monitoron megjelennek a Felhasználóval kapcsolatban az Adatlapon megadott személyes adatok, továbbá a Készülék által rögzített és továbbított helymeghatározási adatok, amelyek alapján a Szolgáltató egyértelműen azonosítani tudja a Felhasználó személyét és helyzetét. Mivel a Szolgáltató kizárólag az Adatlapon szereplő adatokat tudja figyelembe venni a Szolgáltatás nyújtása során, így az Adatlap hibás kitöltéséből eredő esetleges károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 • Amennyiben a Vészhelyzeti Jelzéssel egyidejűleg megindított hívás során a Szolgáltató szóban kapcsolatba tud lépni a Felhasználóval, úgy:
  • Az előzetesen meghatározott protokoll alapján kikérdezi a Felhasználót, majd értesíti a …, kivéve, ha a Felhasználó kifejezetten és egyértelműen úgy nyilatkozik, hogy a … értesítését nem szeretné, továbbá a Felhasználó válaszai alapján, a tőle elvárható gondosság mellett a Szolgáltató is egyértelműen meggyőződött, hogy nincs Vészhelyzetben a Felhasználó.
  • A … értesítését követően a Szolgáltató értesíti az Adatlapon megjelölt Értesítendő Személyeket az ott megjelölt sorrendben. Amennyiben az elsőként megjelölt Értesítendő Személy két próbálkozást követően sem érhető el, a sorban következő Értesítendő Személy értesítését kísérli meg a Szolgáltató. Amennyiben az Adatlapon megjelölt Értesítendő Személyek közül senki sem érhető el, az egész eljárást még egyszer lefolytatja a Szolgáltató. A második sikertelen értesítési eljárást követően a Szolgáltató nem köteles további kísérletet tenni az Értesítendő Személyek értesítésére. Amennyiben egy Értesítendő Személyt sikeresen értesített a Szolgáltató, a többi, az Adatlapon megjelölt Értesítendő Személy értesítésére a továbbiakban nem köteles.

 

 • Amennyiben a Vészhelyzeti Jelzéssel egyidejűleg megindított hívás során a Szolgáltató szóban nem tud kapcsolatba lépni a Felhasználóval:
  • A Szolgáltató értesíti az Adatlapon megjelölt Értesítendő Személyeket az ott megjelölt sorrendben, valamint a 4.3. pontban meghatározott folyamatnak megfelelően.
  • Amennyiben a Szolgáltató sikeresen értesíti az Értesítendő Személyek egyikét a Vészhelyzeti Jelzésről, úgy a sikeres értesítést követő 5 percen belül ismételten felhívja az adott Értesítendő Személyt annak ellenőrzésére, hogy valóban fennáll-e a Vészhelyzet.
  • Amennyiben az Értesítendő Személy beszámolója szerint nem áll fenn a Vészhelyzet, úgy a Szolgáltató az Értesítendő Személlyel való telefonhívás befejezését követően 5 perc elteltével hívást indít a Felhasználó Készülékére annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy valóban nem áll-e fenn Vészhelyzet.
  • Amennyiben az Értesítendő Személy beszámolója szerint Vészhelyzet áll fenn, vagy ha egyetlen Értesítendő Személy sem volt elérhető a Szolgáltató értesíti a … a Vészhelyzetről.

 

 1. Fizetési feltételek

 

 • Felek rögzítik, hogy a Szerződés aláírásakor Megrendelő köteles egyszeri regisztrációs díjat (a továbbiakban „Regisztrációs díj”) fizetni, amelynek összegét a Szerződés tartalmazza.

 

 • Felek megállapodnak, hogy a 3.4 pont szerinti hűségidőre tekintettel, a hűségidő tartamára vonatkozó havi szolgáltatási díj egyösszegben előre fizetendő a Szerződés aláírásakor. A hűségidő lejártát követően a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó havi díj havonta fizetendő. A havi díj pontos összegét a Szerződésben rögzítik a Felek (továbbiakban “Havi Díj”).

 

 • A Havi Díj az adott hónapra vonatkozó Szolgáltatás összes költségét, valamint a Készülék bérleti díját is magában foglalja. A Havi Díj kiegyenlítésért a Megrendelő tartozik felelősséggel.

 

 • Megrendelő a Regisztrációs díjat, valamint a hűségidőre vonatkozó Havi Díjat legkésőbb a jelen Szerződés 3.2 pont szerinti hatálybalépéséig köteles megfizetni a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a hűségidőre vonatkozó Havi Díj Megrendelő általi megfizetéséig nem köteles nyújtani a Szolgáltatást.

 

A hűségidő elteltét követőn hónaptól kezdve a Megrendelő minden tárgyhónap 5. napjáig köteles a Szolgáltató részére a Havi Díjat megfizetni.

 

 • A Megrendelő a jelen Szerződés szerinti fizetési kötelezettségét a Szolgáltató …-nél vezetett … számú bankszámlájára történő átutalással jogosult teljesíteni. A díjfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

 

 • A Szolgáltató a 12 hónapos hűségidő lejártát követően bármikor jogosult a Havi díjat a Megrendelőhöz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával módosítani. Szolgáltató köteles a Megrendelőt a módosítás hatálybalépése előtt legalább 30 nappal írásban tájékoztatni a módosítás feltételeiről és tartalmáról, különösen a módosítás hatálybalépés napjáról. Amennyiben a Megrendelő a Havi Díj módosítását nem fogadja el, úgy jogosult a Szerződést a Havi Díj módosítására vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül írásban felmondani a Havi Díj módosításának napjára. Amennyiben a Havi Díj a jelen pont szerinti módosításáról való tájékoztatást követően a Megrendelő nem mondja fel a Szerződést, úgy a díjmódosítás a Szolgáltató tájékoztatólevelében foglalt időpontban lép hatályba.

 

 • Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Polgári törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles a Szolgáltatónak megfizetni.

 

 • A Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a Szolgáltató 15 napos póthatáridő tűzésével írásban felszólítja az elmaradt Havi Díj kiegyenlítésére, Amennyiben a póthatáridő is eredménytelenül telik el, úgy az elmaradt Havi Díj teljesítését követő naptári napig Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást szüneteltetni, amelynek időtartama alatt a Szolgáltatót a Szerződésben foglalt kötelezettségek nem terhelik, az intézkedések elmaradása által okozott károkért felelősséggel nem tartozik. A szüneteltetés időtartama alatt a Megrendelőt kötelezettségei (különösen Havi Díj fizetési kötelezettsége) továbbra is terhelik.

 

 

 1. Felek jogai és kötelezettségei

 

 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Készülék üzemeltetéséhez a Készülékbe helyezett SIM kártya szükséges, amelyet a Készülék átadásával egyidejűleg a Szolgáltató biztosít. A Szolgáltató által biztosított SIM kártyáról a Szolgáltató irányába indított hívások ingyenesek. Bármely egyéb irányba indított hívások esetén a SIM kártyát biztosító hírközlési szolgáltató mindenkori díjszabása szerinti díjat köteles a Megrendelő a hírközlési szolgáltató részére megfizetni. A Megrendelő felelőssége, hogy a SIM kártyát fenntartsa, annak korlátozásmentes működését biztosítsa. A Szolgáltató nem felelős, amennyiben azért nem tudja nyújtani a Szolgáltatást, mert a SIM kártya korlátozása, letiltása miatt arról nem lehet hívást kezdeményezni.

 

 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás kizárólag abban az esetben biztosítható a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, ha a Felhasználó a Készüléket mindig feltöltött állapotban tartja.

 

 • Megrendelő köteles a Készülék folyamatos rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát biztosítani, amely kötelezettsége elmulasztásának következményeit maga viseli. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a 6.1. és 6.2. pontban foglalt követelmény nem teljesítése miatt a Szolgáltatás nem érhető el vagy nem működik megfelelően, az ebből eredő kárért a Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel.

 

 • Megrendelő köteles az Adatlapon az Értesítendő Személyek nevét és elérhetőségét pontosan megadni, az adatok változásáról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A Megrendelő által megadott adatok pontatlanságaiból eredő károkért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. Megrendelő köteles továbbá az Adatlapon megjelölt Értesítendő Személyekkel a Szerződés tárgyát, továbbá az Adatkezelési Tájékoztatót ismertetni, az Értesítendő Személyek személyes adataik Szolgáltató általi kezeléséhez történő hozzájárulását a Szerződés 5. sz. melléklet szerinti, Értesítendő Személyekre vonatkozó nyilatkozat minta általi kitöltésével beszerezni. Az egyes Értesítendő Személyeknek a Szolgáltatás nyújtása keretében történő Értesítésére csak azt követően kerülhet sor, hogy a Megrendelő átadta a Szolgáltatónak az adott Értesítendő Személy által megfelelően aláírt nyilatkozatot.

 

Megrendelő köteles az Adatlapon a Felhasználóra vonatkozó adatokat (így különösen a Felhasználó egészségi állapotával kapcsolatos adatokat) pontosan megadni., A Megrendelő által megadott adatok pontatlanságaiból, illetve az adatok hiányosságából eredő károkért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

 

Amennyiben a Megrendelő megszegi az előző bekezdésekben foglalt tájékoztatási és egyéb kötelezettségét, és emiatt harmadik személy vagy szervezet Szolgáltatóval szemben igényt érvényesít vagy hatóság, bíróság bírságot vagy más jogkövetkezményt alkalmaz a Szolgáltatóval szemben, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltató ebből eredő teljes kárát megtéríteni a Szolgáltató részére.

 

 • Szolgáltató nem vállal felelősséget az Adatlapon megjelölt Értesítendő Személyek elérhetetlenségéből, az Értesítendő Személyek Értesítést követő magatartásából, a hatósági és egyéb intézkedés elmaradásából eredő károkért. Szolgáltató kötelezettsége az Értesítésekkel kapcsolatban kizárólag 4. pont szerinti eljárási rend biztosítására terjed ki.

 

 • Szolgáltató nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Szolgáltatás igénybevétele nem helyettesíti a Megrendelő vagy más személy szülői felügyelettel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kár vonatkozásában, amely a Megrendelő vagy más személy szülői felügyeleti jogainak vagy kötelezettségeinek nem vagy nem megfelelő gyakorlásából vagy teljesítéséből fakadnak.

 

 • Megrendelő a Szolgáltatás igénybevétele keretében nem kérheti a Szolgáltatótól, hogy a Felhasználót helyette ellenőrizze, nyomon kövesse a Vészhelyzet esetén kívül.

 

 • Amennyiben a körülmények alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Vészhelyzeti Jelzés nem valós Vészhelyzethez kapcsolódott, az esetleges hatósági és egyéb intézkedés költségét a Megrendelő viseli, illetve köteles Szolgáltató részére megtéríteni.

 

 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás csak akkor működőképes, amennyiben a rendszer működéséhez szükséges telefon- és internet vonalak, és egyéb rendszerek is működőképesek. A harmadik személyek által működtetett hírközlési és informatikai rendszerek hibáiból keletkező károkért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

 

 • Szolgáltató a szerződésszegésével a Megrendelőnek okozott kár megtérítésére vonatkozó kötelezettségét káreseményenként a szolgáltatási díj /Havi Díj/ tízszeres összegére korlátozzák.

 

 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató évente tervszerű karbantartás keretében ellenőrizheti a Készülék elhasználódó elemeinek állapotát, valamint azt a körülményt, hogy a Megrendelő továbbra is tisztában van a Készülék használatával (a továbbiakban: Műszaki felülvizsgálat). Szolgáltató a Műszaki felülvizsgálat időpontjáról az időpontot megelőzően 30 nappal tájékoztatja a Megrendelőt a Megrendelő által a Szerződésben megjelölt postai és telefonos elérhetőségeken. Amennyiben a megjelölt időpont nem megfelelő, Szolgáltató köteles két alkalommal a Megrendelő részére a Műszaki felülvizsgálat elvégzésére megfelelő újabb időpontot biztosítani. A Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a Megrendelő elutasítja a Műszaki felülvizsgálatot vagy a harmadik alkalommal megjelölt időpontban sem teszi lehetővé a Műszaki felülvizsgálatot, Szolgáltató jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

 

 • Szolgáltató jogosult a Készülék és a Szolgáltató közötti telefonbeszélgetéseket rögzíteni, és azokat a 5 évig megőrizni. Amennyiben a felvétel rendelkezésre áll, Szolgáltató a Megrendelő írásbeli kérelmére a Készülékkel folytatott beszélgetés hanganyagát a Megrendelő rendelkezésre bocsátja.

 

 • Szolgáltató jogosult a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítéséhez harmadik személy közreműködését igénybe venni. A Szolgáltató a közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

 

 1. Panaszkezelés

 

A Megrendelő a Szolgáltatások igénybe vétele során esetlegesen felmerülő panaszait a jelen ÁSZF 12. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes. Szolgáltató minden panaszt kivizsgál, és a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja a Megrendelőt.

 

 1. Szóbeli panasz

 

A Megrendelő szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a Megrendelő a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy a Felhasználó panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Megrendelővel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Megrendelőnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

 

 1. Írásbeli panasz

 

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről a Megrendelőnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. A vizsgálat eredményéről a Megrendelőt a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

 

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató megvizsgálja, elutasítja, vagy orvosolja.

 

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Megrendelő valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

 

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

 

 1. Jogorvoslat

 

Amennyiben a Megrendelő panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Megrendelő az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

 

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: +36 (1) 488-2131

Fax szám: +36 (1) 488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Megrendelő bírósághoz fordulhat.

 

 

 1. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés

 

 • A Szolgáltatás üzlethelyiségen kívül megkötött szerződésnek minősü. Ez esetben a jelen ÁSZF rendelkezéseit a jelen 8. pontban foglalt eltérésekkel, kiegészítésekkel kell alkalmazni.

 

 • A Felek viszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezései vonatkoznak.

 

 • A Felek kijelentik, hogy a Kormányrendelet 11. §-a szerinti kötelező tájékoztatást a jelen ÁSZF megfelelően tartalmazza, a Megrendelő az ÁSZF elolvasásával ezen tájékoztatást megkapta, melyet a Szerződés aláírásával elismer.

 

 • A Megrendelő kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy a 8.6 pont szerinti elállási határidő lejártát megelőzően kezdje meg a Szolgáltatás nyújtását. Ezzel együtt a Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatás megkezdését követően mégis él a 8.6 pont szerinti elállási jogával, úgy köteles megtéríteni a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült ésszerű költségeit.

 

 • A Havi Díj tartalmazza a Szolgáltatás nyújtásának minden költségét.

 

 • Elállási/felmondási jog

 

 • A Megrendelő a jelen Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatás vonatkozásában, amennyiben a Szerződés teljesítése megkezdődött. Ezen határidőn belül történő felmondásra nem vonatkozik a 3.9. pont szerinti kötbérfizetési kötelezettség.

 

 • A Megrendelő az felmondási jogát a Szerződés 4. sz. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján teljes bizonyítóerejű magánokiratban gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek valamelyikére:

 

postai cím :

 

e-mail-ben (a nyilatkozat aláírt, beszkennelt változatával):

 

 • A Megrendelő határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát.

 

 • A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Megrendelő részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Megrendelő által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Megrendelő bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a Szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

 

 • Kellékszavatosság

 

A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás hibás, a Megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a Szerződéstől is elállhat.
 • A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Megrendelő a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

A Megrendelő a kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

 

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei:

 

A jelen Szerződés aláírásától számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő természetes személy és igazolja a Szolgáltatóval való Szerződés érvényes és hatályos fennállását. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után, vagy ha a Megrendelő nem természetes személy, úgy a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt a Szolgáltatásban.

 

 

 1. Záró rendelkezések

 

 • Felek a Szerződésből eredő jogviszonyuk során kötelesek egymással együttműködni, a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek haladéktalanul tájékoztatni. Vitás kérdésekben a Felek kötelesek egymással egyeztetni és peren kívüli megállapodás létrehozását megkísérelni.

 

 • Amennyiben a Szerződésben foglalt kötelezettségeit a Szolgáltató saját hibájából nem tudja teljesíteni, úgy köteles a Megrendelőt haladéktalanul, igazolható módon értesíteni. Az erről szóló értesítést követően a Szolgáltatás nyújtásának elmaradásáért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltatás visszaállításáig terjedő időszakra a Megrendelő Havi Díjat nem köteles fizetni.

 

 • Felek kijelentik, hogy a Szerződés minden jogot és kötelezettséget tartalmaz, ezen túlmenően semmilyen egyéb jogot és kötelezettséget egymással szemben nem vállaltak és nem kívántak rögzíteni.

 

 • Felek rögzítik, hogy minden olyan tény, körülmény, nyilatkozat, amely a szerződéskötés szempontjából lényeges, a Szerződés részét képezi, ezen túlmenően semmilyen más kérdést rendezni nem kívánnak.

 

 • A Megrendelő az Adatlap bármely adatában bekövetkező változást köteles a Szolgáltatónak 5 munkanapon belül bejelenteni. Szolgáltató jogosult a címének megváltozását, továbbá a jelen jogviszonyt a Szolgáltató honlapján (vigyazunkrad.hu) történő közzététel, valamint postai úton, a Megrendelő által megadott levelezési címen Megrendelővel közölni.

 

 • Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdés, igény, jogvita vagy per esetén a magyar jog az irányadó. Szerződő felek a jelen megállapodás alapján a közöttük létrejött jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának vetik alá magukat.

 

 • A Megrendelő külön is kinyilatkozza, hogy az Általános Szerződési Feltételek felek jogaira, kötelességeire és felelősségére vonatkozó rendelkezéseket megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

 

 • A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

 • A Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megmagyarázás után jóváhagyólag írják alá.

 

Budapest, 2019. ________________________.

 

 

 

 

________________________________                                               _______________________________

[név]                                                                                                                   [név]

SOS -GUARD Magyarország Kft.                                                                                              Megrendelő

 

 

 

Az okiratot a Felek előttünk, mint tanúk előtt írták alá:

 

Tanú

 

Aláírása:

Neve:

Lakcíme:

 

Tanú

 

Aláírása:

Neve:

Lakcíme:

 

 

 

 1. sz. melléklet

 

Adatvédelmi Tájékoztató

 

 1. sz. melléklet

 

Adatlap (minta)

 

 1. sz. melléklet

 

Elállási/felmondási nyilatkozat (minta)