About Us

Home Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 

A SOS-GUARD Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton teszi közzé az Adatkezelő által nyújtott, az általános szerződési feltételeiben (ÁSZF) rögzített tartalmú KID-GUARD távfelügyeleti szolgáltatáshoz (a továbbiakban: Szolgáltatás) kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

Kérjük, mielőtt igénybe veszi a Szolgáltatást, figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató).

 

Az Adatkezelő adatai

 

Cégnév:                                              SOS-GUARD Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                            1117 Budapest, Kondorosi út 2. A. ép.

Cégjegyzékszám:                            01 09 332471

E-mail:                                                 info@vigyazunkrad.hu

 

Az Adatkezelő felelős a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért.

 

Jelent Tájékoztató kizárólag a vonatkozó ÁSZF-fel együtt értelmezhető. Az ÁSZF-ben meghatározott fogalmak a jelen Tájékoztatóban is azonos jelentéssel bírnak.

 

 • A kezelt adatok köre

 

Megrendelő esetén – a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 

 • teljes név *;
 • születési hely és idő*;
 • lakcím *;
 • telefonszám*;
 • e-mail cím.

 

Felhasználó esetén a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező). A Felhasználó, mint cselekvőképtelen kiskorú személyes adatait a Megrendelő, mint a Felhasználó törvényes képviselője adja meg az Adatlapon.

 

Azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

 

 • teljes név*;
 • születési név*;
 • születési hely és idő*;
 • anyja neve;
 • lakcím*;
 • telefonszám*;
 • e-mail cím;
 • a lakcímre vonatkozó, a lakcím minél gyorsabb megközelíthetőségét biztosító tájékoztatás;
 • oktatási intézmény megnevezése, elérhetősége*;
 • egyéb adatok.

 

Egészségi állapotra vonatkozó adatok:

 

 • ismert betegségek, diagnózisok, anamnézis;
 • korábbi gyógykezelések rövid leírása,
 • Felhasználó által szedett gyógyszerek;
 • gyógyszerérzékenység, allergia;
 • egyéb, a Felhasználó által megadott egészségügyi adatok.

 

Értesítendő személy megadása esetén a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 

 • teljes név *;
 • telefonszám *;
 • e-mail cím;
 • kapcsolat típusa a Felhasználóval (státusz).

 

Telefonbeszélgetés rögzítése során

 

A Telefonbeszélgetés rögzítése során az Adatkezelő rögzíti

 

 • a Felhasználó, Megrendelő, vagy Értesítendő személy hangját,
 • a Telefonbeszélgetés során elhangzott információkat.

 

Panaszkezelés esetén:

 

 • a panaszt benyújtó személy neve;
 • a panaszt benyújtó személy lakcíme, email címe, egyéb elérhetősége;
 • a panasz tartalma.

 

 • Az adatkezelés célja

 

Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 

 • Megrendelő esetén: A Szolgáltatás nyújtása érdekében megkötött szerződés teljesítése és nyilvántartása, Szolgáltatás nyújtásának biztosítása, kapcsolattartás. A Szolgáltatás nyújtása érdekében megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag a Szolgáltatás igénybevétele során, illetve a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés fennállása alatt, illetve a szerződés megszűnését követően a szerződésből eredő követelések és jogok érvényesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés célja továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó befizetések és kifizetések nyilvántartása, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában előírt megőrzési kötelezettség teljesítése az ott meghatározott adatok tekintetében.
 • Felhasználó esetében: A Szolgáltatás nyújtása érdekében megkötött szerződés teljesítése és nyilvántartása, Szolgáltatás nyújtásának biztosítása, kapcsolattartás. A Felhasználó egészségi állapotára vonatkozó adatok megadásának és kezelésének célja a Szolgáltatás nyújtásának biztosítása, így különösen Vészhelyzet esetén a szükséges intézkedések megtétele, ennek során az Értesítendő személy(ek) és/vagy az eljáró hatóság értesítése.
 • Értesítendő személy esetén: A Szolgáltatás nyújtása során, Vészhelyzet esetén az Értesítendő személy értesítése.
 • Telefonbeszélgetés rögzítése esetén: A Vészhelyzeti Jelzések, a Szolgáltatóval kapcsolatba lépő személyekkel, így különösen a Megrendelővel, a Felhasználóval, illetve az Értesítendő személlyel folytatott beszélgetések, továbbá a Szolgáltatáshoz kapcsolódó panaszok, bejelentések kezelése, visszakereshetősége céljából a hívó fél személyének, a telefonbeszélgetés pontos idejének és a telefonbeszélgetés tartalmának, valamint az Adatkezelő tájékoztatásának és intézkedésének dokumentálása.
 • Panaszkezelés esetén: A Szolgáltatással, illetve a Szolgáltatóval kapcsolatban felmerült szóbeli és írásbeli panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a panasz és az arra adott válasz dokumentálása a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.- 17/B. §-okban foglaltak alapján.

 

 • Adatkezelés időtartama

 

 • Megrendelő esetén: A szerződéskötés során megadott adatokat az Adatkezelő a Szolgáltatás igénybevétele során, illetve a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés fennállása alatt, továbbá a szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig kezeli a szerződésből eredő követelések és jogok érvényesítése érdekében. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában előírt megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében az ott meghatározott adatok tekintetében 8 (nyolc) évig kezeli a Szolgáltató a személyes adatokat.
 • Felhasználó esetében: A szerződéskötés, valamint az Adatlap kitöltése során megadott adatokat az Adatkezelő a Szolgáltatás igénybevétele során, illetve a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés fennállása alatt. Szolgáltató a Megrendelő által a Felhasználóra vonatkozóan az Adatlapon megadott, valamint a Szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott egészségi állapotra vonatkozó adatokat a szerződés fennállásának időtartama alatt, a Szolgáltatás nyújtása során, illetve addig kezeli, amíg az érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.
 • Értesítendő személy esetén: Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a szerződés fennállásának időtartama alatt, a Szolgáltatás nyújtása során, illetve addig kezeli, amíg az érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.
 • Telefonbeszélgetés rögzítése esetén: A rögzített telefonbeszélgetéseket a Szolgáltató a rögzítéstől számított 5 (öt) évig őrzi meg.
 • Panaszkezelés esetén: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ a Szolgáltató 5 (öt) évig köteles megőrizni.

 

Szolgáltató továbbá az érintett személy kérésére haladéktalanul törli azokat a személyes adatokat, amelyek a szerződés teljesítése, a Szolgáltatás nyújtása, jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési cél megvalósulása, valamint jogszabályban előírt kötelező adatkezelés céljából nem elengedhetetlenül szükségesek.

 

 • Adattovábbítás

 

Amennyiben a Felhasználó ehhez a szerződéskötés során kifejezetten hozzájárult, a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése érdekében a Megrendelő által a Felhasználóra vonatkozóan megadott, az eljáró hatóság megfelelő intézkedéséhez szükséges személyes és egészségi állapotra utaló adatokat kizárólag az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben – így különösen Vészhelyzetben – és módon átadja az eljáró hatóság részére.

 

 • A személyes adatok kezelésének jogalapja

 

A Szolgáltatások igénybevétele céljából történő szerződéskötés során kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése, a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján. A számviteli bizonylattal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a kötelező adatkezelést elrendelő törvényi rendelkezés, vagyis a Számviteli tv. 169. §-a.

 

A telefonbeszélgetések rögzítése esetén az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul. A hivatkozott rendelkezésnek való megfelelés érdekében Adatkezelő elvégezte az érdekmérlegelés tesztjét, melynek eredményeképpen a következőket állapította meg:

 • Adatkezelőnek – megítélése szerint – jogos érdeke fűződik a Szolgáltatás nyújtása során a Megrendelővel, a Felhasználóval, illetve az Értesítendő személlyel folytatott telefonbeszélgetés rögzítéséhez;
 • Az adatkezelés célja a Vészhelyzeti Jelzések, a Szolgáltatóval kapcsolatba lépő személyekkel, így különösen a Megrendelővel, a Felhasználóval, illetve az Értesítendő személlyel folytatott beszélgetések, továbbá a Szolgáltatáshoz kapcsolódó panaszok, bejelentések kezelése, visszakereshetősége céljából a hívó fél személyének, a telefonbeszélgetés pontos idejének és a telefonbeszélgetés tartalmának, valamint az Adatkezelő tájékoztatásának és intézkedésének dokumentálása;
 • Adatkezelő a telefonbeszélgetésekkel összefüggésben rögzített személyes adatokat kizárólag bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítékként használhatja fel.
 • Az érintett személyes adatai, magánélete védelméhez fűződő jogát arányosan korlátozza az Adatkezelő jelen pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló adatkezelés. Adatkezelő a jogos érdek és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és lehetőségeket, amelyek a kívánt – és jelen Tájékoztatóban megjelölt – cél elérése érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy a telefonbeszélgetések jelen Tájékoztatóban meghatározott módon történő rögzítése a magánszférát a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak tekinthető és így megfelel a szükségesség és arányosság követelményének. Ennek érdekében
  • a telefonbeszélgetéseket automatikusan rögzíti, emberi beavatkozásra nincs lehetőség és a Tájékoztatóban meghatározott megőrzési idő lejártát követően az adatok automatikusan és haladéktalanul törlésre kerülnek;
  • Adatkezelő kizárólag a jelen Tájékoztatóban jelzett cél érdekében használhatja fel a rögzített adatokat;
  • Adatkezelő a felvételek és az elektronikus beléptetőrendszer által rögzített adatok megőrzési idejét arra tekintettel határozta meg, hogy az igazodjon a jelen tájékoztatóban megjelölt célhoz, annak elérésére alkalmas legyen. Adatkezelő megítélése szerint az 5 éves megőrzési idő indokolt amiatt, mert ez az időtartam megfelelően biztosítja annak lehetőségét, hogy a szükség esetén a felvételek, mint bizonyítékok rendelkezésre álljanak a szerződésből fakadó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése vagy egy esetleges hatósági vagy bírósági eljárás során;
  • Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeket minden esetben betartja;
  • Adatkezelő minden körülmények között biztosítja az érintetteknek a jelen Tájékoztatóban meghatározott jogok gyakorlását.

 

A fentiek alapján az Adatkezelő megítélése szerint a telefonbeszélgetések rögzítése megfelel a jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági követelményeknek.

 

Panaszkezelés esetén az adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. §-a.

 

A Felhasználó adatai vonatkozásában a Megrendelő, mint a Felhasználó törvényes képviselője az Adatlap kitöltésével és aláírásával, valamint az Adatkezelési tájékoztató megismerésével és elfogadásával, valamint az erre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat aláírásával a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó egészségi állapotára vonatkozó személyes adatait kezelje.

 

 • A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

 

 

Az adatfeldolgozás célja a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötése.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.

 

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

 • Az érintett jogai

 

Hozzáférés a személyes adatokhoz

 

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét a jelen Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

 

Kezelt adatok helyesbítése

 

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (a jelen Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

 

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

 

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adatkezelés korlátozása

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.

 

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Adatkezelő intézkedése a Felhasználó kérelmével összefüggésben

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 

 • Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók, továbbá a jelen Tájékoztatóban meghatározott feltételekkel az Országos Mentőszolgálat munkatársai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

 

 • Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

 

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

 

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

 

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

 

 • Jogérvényesítési lehetőségek

 

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi, ennek az Adatkezelő nem felelt meg, úgy az érintettnek lehetősége van írni az info@vigyazunkrad.hu, e-mail címre, vagy a 1117 Budapest, Kondorosi út 2. A. ép. postai címre.

 

Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • bíróságnál.

 

 • Egyéb rendelkezések

 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.

 

Budapest, 2020. _________________

SOS-GUARD Magyarország Kft.

Adatkezelő

 

Az Adatkezelési Tájékoztatót átolvastam, megértettem, az Adatkezelővel való szolgáltatási szerződést ennek ismeretében kötöm meg.

 

Budapest, 2020. __________________

 

 

_________________________

[*] adatkezeléssel érintett

 

Az okiratot az adatkezeléssel érintett előttünk, mint tanúk előtt írták alá:

 

 

Tanú

 

Aláírása:

Neve:

Lakcíme:

 

Tanú

 

Aláírása:

Neve:

Lakcíme: